Недвижими имоти

Желаете да закупите недвижим имот или притежавате недвижим имот и желаете да освободите инвестираните в него средства, ползвайки ги без представяне на документи, доказващи целевото им ползване?

Райфайзен Лизинг България ООД Ви предлага да направите своя избор чрез един нов за българския пазар продукт, а именно лизингът на недвижими имоти.

Условия на лизинга
Лизингополучател юридически лица
Минимална покупна стойност 300 000 EUR
Срок по договаряне
Първоначална вноска мин. 25%
Валута EUR (възможност за плащане в BGN)
Лизингова схема анюитетни месечни вноски
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Райфайзен Лизинг за периода на лизинг

Защо на лизинг?

 • По–дълъг срок на изплащане
 • Ползвате обекта като негов собственик
 • Придобивате имот, а плащате месечна/тримесечна лизингова вноска с размер по-нисък от месечен наем
 • Получавате реалната пазарна цена на актива (при обратен лизинг)
 • Без допълнително обезпечение
 • Безлихвено финансиране на ДДС
 • Еднократна такса обслужване
 • Конкурентни ценови условия
 • Лизинговите вноски намаляват облагаемата печалба
 • Лизингът като продукт подобрява коефициентите по баланса на лизингополучателя, респективно рейтинга на фирмата
 • Максимално кратки срокове за финализиране на сделката

Партньорът, който търсим?

Юридически лица регистрирани по Търговския закон

Имотът, който Ви предлагаме?

Офиси, офис сгради, складове, логистични центрове, магазини и други търговски обекти

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Удостоверение за актуално правно състояние (оригинал), издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово -счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години