Документи

Необходими документи при подаване на искане за лизинг на ФЛ*

 1. Копие от личната карта на лизингополучателя
 2. Копие от трудов договор/договор за управление/граждански договор и/или годишна данъчна декларация /свободни професии/ на лизингополучателя
 3. Копие от договори за наем и др. документи, удостоверяващи допълнителен доход
 4. Деклация/удостоверение за нетните доходи на лизингополучателя от трудово правоотношение за последните 6 месеца по образец
 5. Оферта за лизинговия обект от доставчика, адресирана, включваща цени, описание и спецификация на обекта, начин на плащане и дата на доставка

Необходими документи при подаване на искане за лизинг на ЮЛ*

 1. Оферта за лизинговия обект от доставчика, адресирана, включваща цени, описание и спецификация на обекта, начин на плащане и дата на доставка 
 2. Коректно попълнен формуляр “Информация за клиента”, предоставен от “Райфайзен Лизинг България” ООД
 3. Документи за самоличност на представляващите фирмата.
 4. Заверени Счетоводни Отчети, Баланс, Отчет за приходи и разходи и Отчет за паричния поток – за изминалия период от настоящата година и за последните три години.
 5. Разбивка на вземанията и задълженията по клиенти/ доставчици, по суми и срокове за издължаване – към датата на последния баланс
 6. Копия от договори, сертификати, лицензи, както и договори с основни доставчици, клиенти, наемодатели и други документи, имащи съществено значение за дейността на фирмата.   

* При наличие на съдлъжник: гореописаните документи;

* Всички документи трябва да бъдат подпечатани и заверени с "актуално към /датата на подаване на документите/."