Финансиране от Европейската инвестиционна банка

EIB.png

Финансиране от Европейската инвестиционна банка за малкия и среден бизнес

Чрез споразумение за заем с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ, www.eib.org) "Райфайзен Лизинг България" ЕООД подпомага малки и средни предприятия (МСП) и по- големи предприятия с до 3 000 служители (целеви предприятия), като предоставя по-ниски разходи за финансиране и гъвкави графици за погасяване по договори за финансов лизинг.

Европейско сътрудничество в полза на МСП

ЕИБ е дългосрочна кредитна институция на Европейския съюз. Нейната задача е да допринесе за интеграцията, балансираното развитие и икономическото и социално сближаване на държавите-членки на ЕС. Благодарение на най-добрия си рейтинг на капиталовите пазари (ААА), ЕИБ може да заеме средствата при благоприятни условия, които се предават на целевите предприятия чрез нас. Целевите предприятия ще бъдат конкретно и индивидуално информирани от нас за участието на ЕИБ и нейното въздействие върху финансовите условия на сключения договор за лизинг. Повече информация, свързана с подкрепата на групата на ЕИБ може да бъде намерена на уебсайта им. (www.eib.org).

Какво финансира ЕИБ?

ЕИБ засилва подкрепата си за целевите предприятия в Европа, като помага на този важен сектор да има достъп до нови финансови ресурси, вкл. чрез лизинг. Срокът на лизинга е минимум 2 години (действителната му продължителност зависи от икономическия и техническия живот на финансирания проект) и може да се използва за финансиране от много малки проекти до инвестиции с максимална стойност от 25 милиона евро. Приносът на ЕИБ обаче не може да надвишава сумата 12,5 милиона евро.

Кой може да кандидатства за лизинг, финансиран чрез заема от ЕИБ?

  • МСП със седалище в една от държавите-членки на ЕС с по-малко от 250 служители (на консолидиран принцип със свързаните му лица), което условие се преценява преди подписване на договор;

  • Големи предприятия, базирани в една от държавите-членки на ЕС с по-малко от 3 000 служители (на консолидиран принцип със свързаните му лица), което условие се преценява преди подписване на договор;

  • Повечето икономически сектори са допустими с няколко изключения, сред които производство на оръжия и боеприпаси, оръжие, военно или полицейско оборудване или инфраструктура, оборудване или инфраструктура, ограничаващи индивидуалните права и свободи на хората, хазарта, отраслите, свързани с тютюна, както инесъответстващите на Директива 2010/63 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно "Защитата на животните, използвани за научни цели" или чието въздействие върху околната среда не може да бъде смекчено или компенсирано и етично или морално противоречиви сектори като например човешкото клониране и чистата спекулация на собствеността.

За какво "Райфайзен Лизинг България" ЕООД може да използва заема от ЕИБ?

Заемът на ЕИБ може да се използва за финансиране на всички инвестиции чрез лизинг на материални активи, които са направени в контекста на развитието на целевите предприятия, с някои ограничения относно покупките на земя.

Какви са ползите са Вашия бизнес?

  • Можете да получавате изгодни лихвени проценти в сравнение със стандартните лихвени проценти за бизнес кредитиране.
  • Можете да договаряте срока или честотата на погасяване на лизингови вноски в съответствие с обстоятелствата и изискванията за паричните потоци на вашия бизнес.
  • Той ви позволява да инвестирате значително в бизнеса си, без това да повлияе негативно на Вашия паричен поток или ликвидност

Вие се съгласявате, че:

а) при разумно предизвестие ще позволите на представители на ЕИБ да инспектират всички обекти, инсталации и работи, които представляват проекта, който е предмет на лизинга; и

б) по искане на ЕИБ, можем да предоставим на ЕИБ всякаква информация за вас

Заемът от ЕИБ се разпределя изцяло през "Райфайзен Лизинг България" ЕООД, затова зависи изцяло от нас да разгледаме искането Ви и да решим дали да предоставим лизингово финансиране.

Моля, свържете се с нас на тел. 02/491 91 91 или посетете нашия местен клон, за да обсъдите дали Вашият бизнес отговаря на изискванията за финансиране, подкрепено чрез ЕИБ "Кредити за малки и средни предприятия" или схема "Заем за MidCaps" на ЕИБ.