Гаранционно споразумение COSME

flag_yellow_low.jpg fund.jpg

Настоящата Гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

По програмата могат да се финансират МСП предприятия, развиващи приемлива дейност съгласно критериите на ЕИФ и отговарящи на едно от следните условия:

  • Предприятия, които имат желание да инвестират с минимално самоучастие;
  • Предприятия със стартиращ бизнес

Финансирането е с максимално самоучастие от 5 % за фирми с бизнес история над 1 година, и мин. 20% за стартиращи компании. За всички юридически лица може да бъде предложен гъвкав погасителен план на финансов лизинг, със срок до 72 месеца в зависимост от вида на актива.

По програмата не се финансира реализацията на проекти по Еврофондовете и/или други донорски програми. Не са допустими и лизинги за рефинансиране на съществуващи такива от други финансови институции и от Райфайзен Лизинг.