Стойност на ресурса

Методология за определяне на референтния лихвен процент на РЛБГ - Стойност на ресурса

Съгласно възприетата от РЛБГ методология, стойността на ресурса (СР) се изчислява като сбор от три компонента: 

  • Текущата средномесечна стойност на 12 месечния ЕУРИБОР;
  • Реализираните средно-месечни стойности на дву-годишния Credit Default Swap на България за последните две години, усреднени след премахване на 10-те процента най-високи стойности (90 – ти стотил) и
  • Допълнителни разходи* в %, които имат ефект върху стойността на ресурса, и са възникнали поради промени в законодателството или в следствие на административни актове, след датата на влизане на Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (в сила от 31.08.2010).

* Настояща стойност: ,,0”.

Правила за преглед и промяна на Стойността на ресурса на РЛБГ

  • РЛБГ следи ежемесечно изменението на динамичните величини от модела, като преразглежда не по-рядко от един път на шестмесечие/полугодие СР въз основа на усреднените стойности от модела за предходното шестмесечие, съпоставени с текущата стойност на СР. 
  • При наличие на отклонение, надхвърлящо 50 базисни точки, РЛБГ приравнява СР на усреднената стойност на математическия модел за последното шестмесечие, като я закръгля до втория знак след десетичната точка, така че СР да може да се дели на 0.05 без остатък.
  • При обективна невъзможност за получаване на котировка за EURIBOR, CDS или съответен друг индекс, който замества цитираните, РЛБГ си запазва правото да използва в модела, средната стойност на индикативните оферти на поне трима независими участника на пазара за съответната срочност. 
Стойност на ресурса
От дата %

2015-03-20

1.1000 %

2014-01-08

2.5000 %

2013-01-03

3.7500 %

2012-03-01

5.0500 %

2008-11-18

5.9000 %